BERLIN, VIKARNI EPISKOP JOVAN, NOVOSTI

Beseda Episkopa Jovana na Veliki petak – Berlin

Draga braćo i sestre, mi se, Božanskom milošću i Božijom blagodaću, nalazimo na najstrašnijem mestu koje je ikada postojalo i koje će ikada postojati. To najstrašnije mesto jeste grob Gospoda našega i Spasa Isusa Hrista. Mi se ovde nalazimo pored Hristovog groba, pored Njegovog svetoga i životvornoga Tela. Naš um i naše srce ne mogu ni na koji način da dopru do ove tajne, da shvate i da razumeju šta se to zapravo dešava. Zapravo, mi imamo iskustva sa onim što se dešava, imamo iskustva sa zlom, imamo iskustva sa zlonamernošću, sa licemerjem, sa bratoubilačkim porivima, imamo neposredna ili posredna iskustva sa strahotama ratova i ratovanja, sa strahotama stradanja u porodičnom, vršnjačkom i svakom drugom nasilju, sa strahotama različitih duševnih i duhovnih užasa kroz koja prolazimo, sa strahotama naših telesnih muka kroz koje mnogi od nas prolaze zbog različitih bolesti. Ali sva ta iskustva nama su prirođena, jesu nama svojstvena, jer smo oni koji si nasledili praroditeljski greh i imamo iskustva smrti i toliko smo rastrzani u našim životima da često ne možemo kako treba da razlikujemo dobro od zla. Ali i onda kada dobro od zla razlikujemo, nemamo snage da se suprotstavimo onom zlom porivu, i da čak na svoju štetu i žrtvujući sebe radi Božanske ljubavi i radi onoga zaloga koji nam ja dat kao ljudima, damo prednost ljubavi u odnosu na zlo. Mi, zbog sopstvenih strahova, sebičnosti, ili iz bilo koga drugoga razloga, drugim ljudima, svetu u kome živimo pa i samima sebi kao onima koji su stvoreni po slici i podobiju Božijem, činimo zlo i nepravdu. To činimo jedni drugima od kada je sveta i veka i zapravo prvo zlo je bratoubilački čin. Posle pada prvih ljudi u greh, Kajin je skočio na svoga brata Avelja i ubio ga. Draga braćo i sestre, mi svi koji živimo na ovom svetu, svi smo bez razlike stvoreni po liku i podobiju Božijem i u tom smislu smo svi braća i sestre i svako zlo upereno prema bilo kome čoveku je bratoubistvo. Imamo svi strašna iskustva ali ovo mesto, na kome se danas nalazimo strašnije je od svih drugih strahota i iskustava i zbog toga što je Logos Božiji, Sin Božiji blagoizvoleo da radi nas ljudi, da radi našega spasenja postane čovek, i da kao što vidimo na svetim ikonama i kao što znamo iz sopstvenog iskustva i iskustva Crkve dozvolio nam je da mu priđemo, pomilovao je ljude Svojim rukama, ljudi su padali ničice pred Njega, On je svojom pljuvačkom otvarao oči slepcu, On je Svojim dodirima i Svojim rečima lečio mnoge ljude i vaskrsavao iz mrtvih i na taj način objavljivao carstvo Božije koje je Njim došlo i koje Njim dolazi. Opet se vraćam na ovo najstrašnije mesto zato što ovoga Čoveka, Bogočoveka, Sina Božijeg Gospoda Isusa Hrista su ubila Njegova braća po telu, ubili su Ga ljudi, ubili Ga je zlo, ubila Ga je zavist, ubila Ga je nesigurnost političkih moćnika i valstodržaca koji su pomislili da je On došao kao car izrailjev da osnuje neko ovozemaljsko carstvo koje bi Njima bilo konkurencija, ali On je osnovao carstvo Božije, carstvo budućega veka. Na način na koji samo Bog to može je svo to zlo koje je vekovima bilo upereno međusobno protiv ljudi i svo zlo koje je bilo upereno protiv Njega, On je svo to zlo, draga braćo i sestre, primio na sebe i svo to zlo sahranio u ovaj grob i omogućio ljudima da se obnove i preporode u Njemu i da u Njegovom vaskrsenju mi pronađemo naš novi život, život koji ima smisla. Zato večeras, kada stojimo pored ovoga svetoga groba i kada prilazimo Hirstu, i kada Ga celivamo, i kada se sećamo Njegovih strašnih stradanja, neka bi Gospod, draga braćo i sestre, dao da mi koji se usnama dotičemo Njegovog sveštenog tela, da se Njegovog tela dotaknemo svojim srcima i svojim umom. Neka bi Gospod dao da naša srca i naši umovi postanu očišćeni od svega onoga što nije svojstveno onima koji su vaskrsli iz mrtvih i koji ne žive više po pravilima ovoga sveta nego po pravilima i istini budućeg carstva nebeskog a to znači da smo Gospodom darovani, da ne živimo rastrzani između različitih pitanja i problema ovoga sveta, nego da živimo celoviti, usmereni na ono što očekujemo a to je dolazak našeg Gospoda Isusa Hrista i vaskrsenje svih i svega iz mrtvih. Da nam jedino merilo u životu, nama koji svi imamo iskustvo greha i grešnosti, bude merilo ljubavi, ne licemerne ljubavi jednih prema drugima. Treba da razumemo i shvatimo da ovo Telo, koje je za sve nas leglo u grob, je Telo Vaskrslog Gospoda Koji nas je sve u Svoje Telo ujedinio i obuhvatio i više nismo podeljeni i iscepkani na milion muka, stradanja, smrti, strasti nego smo svi ujedinjeni u jedno Gospodnje Hristovo Telo i da s obzirom na tu tajnu i istinu treba jedni druge uvek i vazda da gledamo kao da smo u jednom telu. Kada jedan od nas strada da drugi sa njim saosećaju, ako je jedan osramoćen da se zlom ne smejemo njegovoj sramoti, jer je to sramota našeg brata, to je naša muka, to je naš bol, naš problem. Da vazda umnožavamo tu ljubav, koja nije naša ali je Božanski dar, kako bi svi mi sa svetima dočekali da uđemo u radost svoga Gospoda. Moram da naglasim da ta radost i to carstvo Božije koje čekamo i kome se radujemo, je u najvećoj meri iskustvovano u našem svetom predanju, u našoj Crkvi, i u najvećoj i najpotpunijoj meri se doživljava kao istinsko iskustvo na Svetoj evahristiji na kojoj se svi, draga braćo i sestre, pričešćujemo od jednog tela i jedne krvi Gospodnje i bivamo na tajanstven način pričešćeni, odnosno prisajedinjeni Telu Vaskrslog Gospoda Isusa Hrista. U tome prisajedinjenju svi dobijamo različite darove kojih neki od nas nisu svesni ali su drugi iz naše zajednice svesni i tako Gospod daje, blagodaću Duha Svetoga, svi proslavljamo ime Gospodnje, zavaljujući međusobnim darovima ljubavi. Neka bi Gospod dao da nam današnji praznik, i sutrašnji praznik i Praznik svetog i svetlog Hristovog vaskrsenja budu na prosvetljenje naših umova i srca, na umnoženje blagodati i na umnoženje međusobne ljubavi i ljubavi prema celokupnoj tvorevini na kojoj blagodarimo našem Bogu i Tvorcu. Neka je slava Gospodu i Njegovom dugotrpljenju i neka je slava Njegovom blagoizovljenju da za nas ljude pretrpi krsno stradanje, da za nas legne u grob, i da svu tu muku i strahotu koju je radi nas preuzeo, nama vrati kao svetlost vaskrsenja. Neka vam je srećan i blagosloven današnji praznik, amin.